Products

SPP INDUSTRIAL RUBBER CO., LTD.

Rubber sheet

ยางแผ่น (Rubber Sheet)

มักใช้ในการทำเป็นประเก็น หรือใช้ในการปูพื้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและการเลือกใช้ Material อย่างเหมาะสม

Material : NR Rubber Sheet. NBR Rubber Sheet, Silicone Rubber Sheet, CR Rubber Sheet

Wide : 1,000 – 1,200 MM.       (กรุณาสอบถาม)

Thickness: 1 – 20 MM. (กรุณาสอบถาม)

Length : 1,000 MM. หรือ 1 เมตรขึ้นไป                            (กรุณาสอบถาม)

 

 

Related Products